ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie
 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-09
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-16
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Hawrylak.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 359-31-84
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę skargę do Dyrektora szkoły pocztą:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
ul. Racławicka 1
66-620 Gubin
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Skróty klawiszowe
 
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
 
Dostępność architektoniczna
 
 • Budynek A
Budynek A posiada dwa wejścia: jeden od strony ul. Racławickiej, drugi od strony boiska szkolnego do którego prowadzi brama wjazdowa.
Oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku A są dwie klatki schodowe.
Budynek A nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych, wind ani toalet przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku A z psem asystującym.
W budynku A nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 • Budynek B
Budynek B posiada wejście od strony boiska szkolnego do którego prowadzi brama wjazdowa.
Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku B jest jedna klatka schodowa.
Budynek B nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych, wind ani toalet przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku B z psem asystującym.
W budynku B nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 • Hala sportowa
Hala sportowa posiada wejście od strony ul. Krakowskiej.
Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W hali sportowej jest jedna klatka schodowa.
Hala sportowa posiada 10 wyznaczonych miejsc parkingowych oraz nie posiada wind ani toalet przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna może wejść do hali sportowej z psem asystującym.
W hali sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 • Internat
Internat posiada wejście od strony ul. Obrońców Pokoju.
Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W internacie jest jedna klatka schodowa.
Internat nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych, wind ani toalet przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna może wejść do internatu z psem asystującym.
W internacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
 
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 13:52:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stefan Kowalczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 13:57:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stefan Kowalczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-09 09:27:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »